Regulamin sklepu internetowego NEO24.PL

 1. I. Strony transakcji i przedmiot transakcji
  • Sklep internetowy, działający pod adresem www.neo24.pl prowadzony przez NEO24.PL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48a, Wrocław 50-505, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000169728, NIP: 895-10-09-163, REGON: 930716951, (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  • Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul Nyska 48A, 50 505 Wrocław, pod numerem telefonu: (71) 397-49-99, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep@neo24.pl. Reklamacje można składać również poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem: http://www.neo24.pl/reklamacja-informacje-dla-klienta.
  • Do korzystania ze sklepu internetowego NEO24.PL niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja > 9.0, Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
  • Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego NEO24.PL towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
  • Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu NEO24.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym NEO24.PL składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego NEO24.PL. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  • Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego NEO24.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego NEO24.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub importera oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
  • Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego NEO24.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, a w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  • W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 2. II. Transakcja i prawo odstąpienia od umowy
  • Zamówienia w sklepie internetowym NEO24.PL można dokonywać:
   • poprzez stronę internetową sklepu NEO24.PL - wypełniając formularz na stronach sklepu,
   • telefonicznie - dzwoniąc pod numer (71) 397-49-99 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls wg aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone).
  • Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

   2a. Kupujący, który chce dokonać zakupów towarów lub usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oprócz podania danych wskazanych powyżej, zobowiązany jest do podania nazwy swojej firmy oraz numeru NIP. Kupującemu w takim przypadku zostanie wystawiona faktura VAT jako dokument potwierdzający sprzedaż. Informujemy, iż w przypadku gdy zakup dokonany będzie przez Kupującego bez wskazania przez niego powyższych danych (firma, NIP), to po wystawieniu dokumentu sprzedaży nie będzie możliwości uzupełnienia dokumentu o dane związane z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.
  • Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
  • W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający przed potwierdzeniem Kupującemu przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia.
  • Z tytułu zakupu towaru zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna, chyba że Kupujący oświadczy, że chce otrzymać fakturę VAT tradycyjną (papierową), w szczególności poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie dokonywania zamówienia. Faktura elektroniczna zostanie wysłana Kupującemu w formacje PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia lub udostępniona w postaci linku, który Kupujący otrzyma w osobnej wiadomości e-mail. Faktury korygujące będą wystawiane jako faktury tradycyjne (papierowe) albo faktury elektroniczne, w zależności od formy wystawienia faktury pierwotnej i przesyłane odpowiednio na adres Klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia przez Kupującego odbioru faktury korygującej przesłanej w formie elektronicznej, będzie do niego wysyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informacja o wystawieniu takiej faktury. Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Sprzedającego na adres: NEO24.PL Sp. z o.o., ul. Nyska 48A, 50-505 Wrocław lub na adres e-mail sklep@neo24.pl
  • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r. poz. 683 ze zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: NEO24.PL Sp. z o.o. Dział Reklamacji ul. Ryszarda Chomicza 11-13A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, Prologis Wrocław Park V hala DC2, może to także zrobić drogą mailową na adres reklamacje@neo24.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://www.neo24.pl/neonet/rma ("Odstąpienie od umowy w 14 dni"). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: NEO24.PL Sp. z o.o. Dział Reklamacji ul. Ryszarda Chomicza 11-13A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, Prologis Wrocław Park V hala DC2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Sprzedający informuje, że w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, koszty zwrotu towarów szacowane są na kwoty wyszczególnione w zakładce https://www.neo24.pl/odstapienie-od-umowy-w-14-dni.
  • Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym NEO24.PL przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1–13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   • W której przedmiotem są świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. III. Płatność
  • Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
  • W sklepie NEO24.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
   • Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego NEO24.PL. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Przelewu należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku niedokonania przez Kupującego płatności w powyższym terminie, Sprzedający wezwie go do zapłaty w dodatkowym terminie 2 dni od dnia wezwania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Powyższe nie wyłącza i nie ogranicza ustawowych uprawnień konsumenta, w tym prawa odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   • Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania widniejącym w koszyku podczas składania zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji; ta forma płatności jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych towarów, bez kwoty podatku (netto), przekracza kwotę 10 000 zł;
   • Płatność w systemie ratalnym; Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po finalnej akceptacji wniosku ratalnego przez instytucję kredytującą zakup towaru;
   • Płatność NEOBONEM - płacąc NEOBONEM, który Kupujący może otrzymać w zamian za zamówienie usługi neostrada lub przedłużenie umowy na usługę neostrada oferowaną przez Telekomunikację Polską S.A. na zasadach określonych przez Telekomunikację Polską S.A. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;
   • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU - wybierając tę metodę, Kupujący obciążany jest dodatkowym zryczałtowanym kosztem w wysokości podanej w koszyku podczas składania zamówienia.
  • Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce Sposób płatności oraz podczas składania zamówienia.
  • Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU) lub poinformowanie Sprzedającego przez instytucję kredytująca zakup towaru o finalnej akceptacji wniosku kredytowego złożonego przez Kupującego.
  • Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które Kupujący nabędzie wraz z towarem.
 4. IV. Mechanizm podzielonej płatności
  • Od dnia 1 listopada 2019 r. istnieje obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. Mechanizm podzielonej płatności obowiązkowo stosuje się do transakcji zakupu towarów, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
   • nabywcą towaru jest podatnik VAT,
   • wartość brutto kwoty należności wskazanej na fakturze przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty oraz
   • przynajmniej jednym z nabytych towarów wymienionych na fakturze jest towar wskazany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
  • Następujące towary oferowane przez Sprzedającego objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności:
   • 59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
   • 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
   • 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD);
   • 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD;
   • 63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
   • 64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;
   • 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów;
   • 66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;
   Pełna lista towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Mechanizm podzielonej płatności polega na dzieleniu płatności wynikającej z faktury VAT – kwota netto wpłacana jest na rachunek rozliczeniowy Sprzedającego, a kwota podatku VAT wpłacana jest na rachunek VAT Sprzedającego.
  • Mechanizm podzielonej płatności w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w ust. 1 stosuje Kupujący będący podatnikiem VAT do zapłaty płatności za towar, poprzez użycie odpowiedniego komunikatu przelewu w bankowości elektronicznej dedykowanego do mechanizmu podzielonej płatności.
  • Faktury VAT wystawiane do transakcji, w których obowiązkowo stosuje się mechanizm podzielonej płatności opatrzone są opisem „mechanizm podzielonej płatności”.
  • Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do transakcji zawieranych przez konsumentów.
  • Kupujący będący podatnikiem VAT może sam zdecydować, czy z użyciem mechanizmu podzielonej płatności ureguluje całą wartość podatku VAT wskazaną na fakturze (co jest dobrowolne), czy wyłącznie podatek VAT tylko za towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT objęty mechanizmem podzielonej płatności (obowiązek ustawowy).
  • Kupujący, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wskazanej na fakturze za zakup towaru z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, ureguluje tę kwotę w inny sposób niż w mechanizmie podzielonej płatności podlega odpowiedzialności podatkowej i karno-skarbowej.
 5. V. Dostawa
  • Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
  • Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu NEO24.PL. Towary oferowane przez Sprzedającego zostały podzielone na cztery grupy: towary z czasem wysyłki do 48h następujących po sobie dni roboczych, towary wysyłane do 9 dni roboczych, towary wysyłane do 21 dni roboczych oraz do 28 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w w/w czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez operatora sklepu internetowego NEO24.PL. Maksymalny czas potwierdzenia terminu wysyłki wynosi 48h następujących po sobie dni roboczych.
  • Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. Szacowany czas dostawy dla poszczególnych kategorii produktów określony jest na stronie sklepu internetowego NEO24.PL w zakładce Dostawa.
  • Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
  • W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będącą integralną częścią sklepu internetowego NEO24.PL
  • Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w Kiosku Ruchu
  • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
  • Zaleca się, aby Kupujący ocenił stanu towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie NEO24.PL Sp. z o.o. zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.
  • Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest w karcie produktu każdego z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu NEO24.PL oraz podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.
  • W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 6. VI. Gwarancja i serwis
  • Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym NEO24.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).
  • Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta lub importera. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego NEO24.PL
  • Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.
  • Dokument gwarancyjny, który Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany. Wraz z przesyłką dostarczane są pieczątki - naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego towaru należy przykleić na dokumencie gwarancyjnym, w miejscu przeznaczonym na pieczęć sprzedawcy.
  • Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
  • Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  • Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej Gwaranta.
  • Towary zakupione w sklepie internetowym NEO24.PL można ubezpieczyć w celu uzyskania dodatkowej ochrony. Zawarcie umowy ubezpieczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym następuje za pośrednictwem serwisu internetowego NEO24.PL na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. Zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Informacje na temat ubezpieczenia, wraz z linkami do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i regulaminu, znajdują się na stronie sklepu internetowego NEO24.PL w zakładce https://www.neo24.pl/5-lat-dodatkowej-ochrony.
 7. VII. Reklamacje i zwroty
  • Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
  • Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
   • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
   • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
  • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem https://www.neo24.pl/neonet/rma. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz, w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego, wypełniony dokument gwarancyjny.
  • Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt NEO24.PL Sp. z o.o. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
  • Reklamacje związane z usługą online (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej sklepu NEO24.PL pod adresem https://www.neo24.pl/neonet/rma
  • Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
  • Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym, albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
  • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).
  • Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu NEO24.PL jest Kierownik ds. Reklamacji.
  • Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) i może ono polegać na: 1) umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, 2) przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, 3) rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta. Przedmiotowe postępowania prowadzą podmioty uprawnione, legitymujące się aktualnym wpisem do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy podmiot uprawniony prowadzi stronę internetową umożliwiającą łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Podmiot uprawniony udostępnia do wiadomości publicznej m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, jak również o regulacjach, które są stosowane przez podmiot uprawniony w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności obowiązujący w tym podmiocie regulamin. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 8. VIII. Postanowienia końcowe
  • Zamieszczone na stronach sklepu internetowego NEO24.PL zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
  • Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego NEO24.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić nieodpłatnie stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar.
  • Sprzedający szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Użytkownika/Kupującego. Zasady zachowania prywatności Użytkownika/Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://www.neo24.pl/polityka-prywatnosci. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.
  • Administrator serwisu udostępnia użytkownikom nieodpłatne narzędzie chat, polegające na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu. Narzędzie udostępniane jest Klientom w celu udzielenia im informacji na temat oferowanych przez Sprzedającego produktów, świadczonych usług, promocji oraz sprawdzenia stanu realizacji zamówienia. Administrator informuje, że chat nie jest przeznaczony do przekazywania danych osobowych i kontaktowych.
  • Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym NEO24.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
  • Po stronie Użytkownika/Kupującego pozostaje dbałość o poprawność podanych przez niego danych oraz o zachowanie ich poufności, w szczególności nieudostępniania osobom trzecim swoich loginów i haseł.
  • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz.1219 ze zm.) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego NEO24.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
  • Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
  • Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym https://www.neo24.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Spółki NEO24.PL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 48a.
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego NEO24.PL wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego NEO24.PL zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym NEO24.PL konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2020 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty
 9. Split Payment - Nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT)Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż od dnia 1 listopada 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), wchodzi w życie nowy przepis dotyczący objęcia towarów z załącznika nr 15 w/w ustawy mechanizmem podzielonej płatności, zwanego także split payment. Split payment będzie stosowany wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT, czyli w relacjach B2B (przedsiębiorca - przedsiębiorca). Mechanizm ten nie będzie stosowany w transakcjach B2C (przedsiębiorca - konsument). W przypadku dokonania przez klienta, działającego w charakterze przedsiębiorcy będącego podatnikiem VAT (zarówno osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną jak i osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) zakupu towarów objętych powyższym obowiązkiem, informujemy, iż ustawodawca wskazuje obowiązkowy sposób zapłaty – przelew bankowy w mechanizmie podzielonej płatności.

  Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa faktury podlegające rozliczeniu metodą split payment zostaną opatrzone obowiązkowym opisem ,,mechanizm podzielonej płatności” w momencie gdy zostaną spełnione łącznie poniższe przesłanki:
  • wartość brutto kwoty należności wskazanej na fakturze przekracza 15 tys. zł lub stanowi równowartość tej kwoty oraz
  • przynajmniej jednym z nabytych towarów wymienionych na fakturze jest towarem wskazany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
  Klient – podatnik VAT może sam zdecydować, czy z użyciem mechanizmu podzielonej płatności ureguluje całą wartość podatku VAT wskazaną na fakturze (co jest dobrowolne), czy wyłącznie podatek VAT tylko za towar wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęty mechanizmem podzielonej płatności (obowiązek ustawowy).

  Informujemy, że wprowadzono sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania wykazanej na fakturze kwoty podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Organy podatkowe w takim przypadku będą mogły nałożyć na nabywcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości równowartości 30% kwoty podatku VAT wykazanego na takiej fakturze (art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług).
Pobierz regulamin obowiązujący do 24.05.2018 r Pobierz regulamin obowiązujący do 10.03.2019 r
Pobierz regulamin obowiązujący do 31.10.2019 r Pobierz regulamin obowiązujący do 28.11.2019 r
Pobierz regulamin obowiązujący do 31.12.2019 r Pobierz regulamin obowiązujący od 01.01.2020 r